Profitez de 10% de réduction: SoBuy10%

Droit de rétractation

Recht om in te trekken

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) per post op het adres Sobuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6 op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Sobuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, Duitsland. Telefonisch op +0049 4063307924 of per e-mail op fr2@sobuy-shop.com

U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, retourneren of retourneren aan Sobuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, Duitsland. Aan deze termijn wordt geacht te zijn voldaan als u de goederen retourneert voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U moet de directe kosten van het terugzenden van de goederen dragen.

Gevolgen van intrekking

In het geval dat u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere methode standaardlevering die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen terugbetalen met dezelfde betaalmethode die u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere methode; aan deze vergoeding zijn voor u in ieder geval geen kosten verbonden. We kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat u het bewijs van verzending van het artikel hebt geleverd, afhankelijk van wat eerder is.

Uitzondering op het herroepingsrecht

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:
- overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
- contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen;
- overeenkomsten voor de levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor deze publicaties;
- overeenkomsten voor de levering van goederen waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;
- overeenkomsten voor de levering van goederen die na levering en naar hun aard onlosmakelijk met andere zaken vermengd zijn;
- overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld;
- overeenkomsten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de levering na dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt buiten de wil van de professional;
- overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de professional geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
- overeenkomsten voor de levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht;
- overeenkomsten voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die met spoed bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd en op uitdrukkelijk verzoek van hem, binnen de limiet van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om op de noodsituatie te reageren;
- overeenkomsten voor het verstrekken van accommodatie, vervoer, catering en vrijetijdsdiensten, die op een bepaalde datum of in een bepaalde periode moeten worden geleverd;
- overeenkomsten voor levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.

© 2020 SoBuy Commercial GmbH, tous droits réservés